Депутату Верховной Рады В. Журавскому

02.04.2013

Під­т­ри­мує­мо пода­ний Вами зако­но­про­ект про вне­сен­ня змін до Кри­мі­наль­но­го кодек­су Украї­ни щодо від­по­ві­даль­но­сті за абор­ти на піз­ніх тер­мі­нах, номер реєстра­ції 2646 від 28.03.2013 року. Хочеть­ся від­міти­ти, що поси­лен­ня від­по­ві­даль­но­сті у цій сфері від­по­ві­дає сучас­ним потре­бам українсь­ко­го суспільства. 

Шанов­ний Віталій Станіславович!

Під­т­ри­мує­мо пода­ний Вами зако­но­про­ект про вне­сен­ня змін до Кри­мі­наль­но­го кодек­су Украї­ни щодо від­по­ві­даль­но­сті за за абор­ти на піз­ніх тер­мі­нах, номер реєстра­ції 2646 від 28.03.2013 року. Хочеть­ся від­міти­ти, що поси­лен­ня від­по­ві­даль­но­сті у цій сфері від­по­ві­дає сучас­ним потре­бам українсь­ко­го суспільства. 

Кон­сти­ту­ція Украї­ни в стат­ті 27 про­го­ло­шує: „Кож­на люди­на має невід’ємне пра­во на жит­тя. Ніх­то не може бути свавіль­но поз­бав­ле­ний жит­тя. Обов’язок дер­жа­ви – захи­ща­ти жит­тя люди­ни”. Від­по­від­но до стат­ті 22, пра­ва і сво­бо­ди не є вичерп­ни­ми, при прий­няті нових законів або вне­сені змін до чин­них законів не допус­каєть­ся зву­жен­ня змісту та обся­гу існу­ю­чих прав і сво­бод. Кон­сти­ту­ція Украї­ни гаран­тує кож­ній людині пра­во на жит­тя. Основ­ний закон не уточ­нює чи до народ­жен­ня чи від народ­жен­ня. Людсь­кий ембріон є почат­ком жит­тя люди­ни. Зако­но­дав­чо­го визна­чен­ня чи при­найм­ні кон­сти­ту­цій­но­го тлу­ма­чен­ня понят­тя люди­ни не має. Отже, якщо взя­ти за осно­ву прин­цип, про недо­пу­щен­ня зву­жен­ня змісту та обся­гу існу­ю­чих прав і сво­бод, та розт­лу­ма­чи­ти широ­ко пра­во на жит­тя про­го­ло­шене Кон­сти­ту­цією Украї­ни, то, закріп­ле­ну нор­му слід розу­міти наступ­ним чином: „Кож­на люди­на має невід’ємне пра­во на жит­тя ще до народ­жен­ня”. Тому, нор­ми цивіль­но­го зако­но­дав­ства щодо пра­ва на про­ве­ден­ня абор­ту є некон­сти­ту­цій­ни­ми, оскіль­ки, внут­ріш­ньо­утроб­ний період жит­тя є необ­хід­ним ета­пом роз­вит­ку люди­ни і має бути захи­ще­ний пра­вом так само, як і жит­тя люди­ни піс­ля народ­жен­ня на будь-якій його ста­дії. Жит­тя люди­ни має най­ви­щу соціаль­ну цін­ність. Пра­во на жит­тя – це забез­пе­че­на зако­ном мож­ливість фізіо­ло­гіч­но­го існу­ван­ня шля­хом закріп­ле­них у законі пра­во­моч­но­стей: збе­ре­жен­ня жит­тя та роз­по­ряд­жен­ня ним.

З цих питань ми постій­но звер­тає­мо­ся до ком­пе­тент­них органів дер­жа­ви та до депу­татів з про­хан­ням допо­мог­ти усу­ну­ти колізії зако­но­дав­ства в цій сфері та від­мі­ни­ти неспра­вед­ливі нор­ми. Про­си­мо і Вас допо­мог­ти нам у цьо­му. Адже кож­на зача­та дити­на має пра­во наро­ди­ти­ся, бо вона вже унікаль­на люди­на.

Лист на підтримку Проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за аборти на пізніх термінах, номер реєстрації 2646 від 28.03.2013 року

Під­т­ри­мує­мо зако­но­про­ект про вне­сен­ня змін до Кри­мі­наль­но­го кодек­су Украї­ни щодо від­по­ві­даль­но­сті за абор­ти на піз­ніх тер­мі­нах, номер реєстра­ції 2646 від 28.03.2013 року, пода­ний депу­та­том В.С. Журавським.

П. І.Б. Адре­са Під­пис
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

Для создания ссылки на эту статью, скопируйте следующий код в Ваш сайт или блог:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика