Законопроект про заборону дітовбивств в Україні

06.02.2014

Стат­тя 1. Части­ну 2 стат­ті 25 Цивіль­но­го кодек­су Украї­ни від 16.01.2003 № 435-IV викла­сти у такій редакції:

“2. Цивіль­на пра­воз­дат­ність фізич­ної осо­би вини­кає у момент її зачаття.

Дер­жа­вою охо­ро­ня­ють­ся інте­ре­си зача­тої, але ще не народ­же­ної дити­ни, на рів­ні з народ­же­ною дитиною”.

Стат­тя 2. Части­ни 6, 7 стат­ті 281 Цивіль­но­го кодек­су Украї­ни від 16.01.2003 № 435-IV викла­сти у такій редакції:

“6. Забо­ро­няєть­ся штуч­ний аборт і штучне пере­ри­ван­ня вагітності.

7. Забо­ро­няєть­ся про­ве­ден­ня ліку­валь­них про­грам допо­між­них
репро­дук­тив­них технологій.”

Стат­тя 3. Викла­сти части­ни 1, 2 стат­ті 6 Сімей­но­го кодек­су Украї­ни  від 10.01.2002 № 2947-III в слі­ду­ю­чій редакції:

“1. Пра­во­вий ста­тус дити­ни має осо­ба з момен­ту зачат­тя до досяг­нен­ня нею повноліття.

2. Малоліт­ньою вва­жаєть­ся дити­на з момен­ту зачат­тя до досяг­нен­ня нею чотир­на­дця­ти років.”

Стат­тя 4. Виклю­чи­ти стат­тю 123 ” Визна­чен­ня поход­жен­ня дити­ни, народ­же­ної в резуль­таті засто­су­ван­ня допо­між­них репро­дук­тив­них тех­но­ло­гій” Сімей­но­го кодек­су Украї­ни  від 10.01.2002 № 2947-III.

Стат­тя 5. Допов­ни­ти Кри­мі­наль­ний кодекс Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III наступ­ною статтею:

“Стат­тя 115.1. Умисне вби­вство дити­ни з момен­ту зачат­тя до народження.

1.Вбивство дити­ни з момен­ту зачат­тя до народ­жен­ня шляхом:

а) меди­ка­мен­тоз­но­го (народ­ні мето­ди) або хірур­гіч­но­го пере­ри­ван­ня вагітності;

б) шля­хом засто­су­ван­ня допо­між­них репро­дук­тив­них технологій, -

караєть­ся поз­бав­лен­ням волі на строк від семи до п’ят­на­дця­ти років з поз­бав­лен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні поса­ди або зай­ма­ти­ся пев­ною діяль­ністю на строк до трьох років.

2. Діян­ня, перед­ба­чені части­ною пер­шою цієї статті:

а) скоєне у від­но­шен­ні двох чи біль­ше дітей;

б) скоєне групою осіб, групою осіб за попе­ред­ньою домо­в­леністю або органі­зо­ва­ною групою;

в) вчи­нен­ня зазна­че­них дій осо­бою, яка не має спе­ціаль­ної медич­ної освіти;

г) з подаль­шим вико­ри­стан­ням органів чи тканин;

д) що спри­чи­ни­ло важ­кі наслід­ки здо­ро­в’ю матері, без­плід­дя, смерть, -

караєть­ся поз­бав­лен­ням волі на строк від деся­ти до п’ят­на­дця­ти років або довіч­ним поз­бав­лен­ням волі, з поз­бав­лен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні поса­ди або зай­ма­ти­ся пев­ною діяль­ністю на строк до трьох років.

Стат­тя 6. Допов­ни­ти Кри­мі­наль­ний кодекс Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III наступ­ною статтею:

“Стат­тя 117.1. Умисне вби­вство матір’ю зача­тої дити­ни до її народження.

1.Умисне вби­вство матір’ю зача­тої дити­ни до її народження, -

караєть­ся поз­бав­лен­ням волі на строк до п’я­ти років або поз­бав­лен­ням волі на той самий строк.”

Стат­тя 7. Допов­ни­ти Кри­мі­наль­ний кодекс Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III наступ­ною статтею:

“Стат­тя 117.2. Схи­лян­ня, при­му­шу­ван­ня матері до вби­вства зача­тої дити­ни до її народження.

Схи­лян­ня, при­му­шу­ван­ня матері до вби­вства зача­тої дити­ни до її народження,-

караєть­ся обме­жен­ням волі на строк до трьох років або поз­бав­лен­ням волі на той самий строк.”

Стат­тя 8. Виклю­чи­ти стат­тю 134 “Неза­конне про­ве­ден­ня абор­ту” Кри­мі­наль­но­го кодек­су Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III.

Стат­тя 9. Допов­ни­ти Кри­мі­наль­ний кодекс Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III наступ­ною статтею:

“Стат­тя 321–3. Неза­кон­ний обіг засобів для про­ве­ден­ня штуч­но­го абор­ту і засобів кон­тра­цеп­ції з абор­тив­ною дією.

1. Вироб­ниц­тво, виго­тов­лен­ня, при­дбан­ня, пере­ве­зен­ня, пере­си­лан­ня, облік, від­пуск, збері­ган­ня з метою збу­ту, збут засобів для про­ве­ден­ня штуч­но­го абор­ту, засобів кон­тра­цеп­ції з абор­тив­ною дією або при­лад­дя для їх виго­тов­лен­ня, засобів для про­ве­ден­ня ліку­валь­них про­грам допо­між­них репро­дук­тив­них технологій,-

кара­ють­ся штра­фом від п’ят­де­ся­ти до ста неопо­дат­ко­ву­ва­них міні­му­мів доходів гро­ма­дян або поз­бав­лен­ням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, перед­ба­чені части­ною пер­шою цієї стат­ті, які вчи­нені повтор­но,- кара­ють­ся штра­фом до ста неопо­дат­ко­ву­ва­них міні­му­мів доходів гро­ма­дян або поз­бав­лен­ням волі на строк до трьох років. 

3. Ті самі дії, перед­ба­чені части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­нені органіо­ва­ною групою осіб, щодо засобів для про­ве­ден­ня штуч­но­го абор­ту і засобів кон­тра­цеп­ції з абор­тив­ною дією у вели­ких розмірах,-

кара­ють­ся поз­бав­лен­ням волі на строк від п’я­ти до деся­ти років. 

Спис­ки засобів для про­ве­ден­ня штуч­но­го абор­ту і засобів кон­тра­цеп­ції з абор­тив­ною дією, а також вели­кий роз­мір засобів для про­ве­ден­ня штуч­но­го абор­ту і засобів кон­тра­цеп­ції з абор­тив­ною дією для цілей цієї стат­ті та інших стат­тей цьо­го Кодек­су затвер­джу­ють­ся зако­но­дав­ством України.”

Стат­тя 10. Вне­сти в Кри­мі­наль­ний кодекс Украї­ни від 05.04.2001 № 2341-III слі­ду­ю­чі зміни:

Части­ну 1 стат­ті 161 піс­ля слів ” за озна­ка­ми раси, кольо­ру шкіри, політич­них, релі­гій­них та інших пере­ко­нань, статі” допов­ни­ти сло­ва­ми “рів­ня фізич­но­го і пси­хіч­но­го роз­вит­ку до або піс­ля народ­жен­ня, віку, ста­ну здоров’я.”

Стат­тя 11. Викла­сти пунк­ти 1, 2 стат­ті 1 зако­ну Украї­ни “Про охо­ро­ну дитин­ства” від 26.04.2001р. № 2402-III в слі­ду­ю­чій редакції:

“1. Дити­на — кож­на людсь­ка істо­та з момен­ту зачат­тя до досяг­нен­ня 18 років (пов­но­літ­тя)”;

“2. Дитин­ство — період роз­вит­ку люди­ни з момен­ту зачат­тя до досяг­нен­ня повноліття.”

Стат­тя 12. Вне­сти в зако­ну Украї­ни “Про охо­ро­ну дитин­ства” від 26.04.2001р. № 2402-III слі­ду­ю­чі зміни:

Части­ну 1 стат­ті 3 піс­ля слів “неза­леж­но від раси, кольо­ру шкіри, статі” допов­ни­ти сло­ва­ми “рів­ня фізич­но­го і пси­хіч­но­го роз­вит­ку як до так і піс­ля народ­жен­ня, віку.”

Стат­тя 13. Вне­сти в закон Украї­ни “Про охо­ро­ну дитин­ства” від 26.04.2001р. № 2402-III слі­ду­ю­чі зміни:

в части­ну 1 стат­ті 6 сло­ва “з момен­ту визна­чен­ня її живо­на­род­же­ною та жит­тєз­дат­ною” замі­ни­ти сло­ва­ми “з момен­ту визна­чен­ня її зачатою.”

Стат­тя 14. Вне­сти в закон Украї­ни “Про охо­ро­ну дитин­ства” від 26.04.2001р. № 2402-III слі­ду­ю­чі зміни:

пункт 1 части­ни 2 стат­ті 10 піс­ля слів “вклю­ча­ю­чи сек­су­аль­ні зло­в­жи­ван­ня” допов­ни­ти сло­ва­ми “та штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті (меди­ка­мен­тозне, хірур­гічне, народ­ні методи)”.

Стат­тя 15. Части­ну 1 стат­ті 8 закон Украї­ни “Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII викла­сти в наступ­ній редакції:

Дер­жа­ва виз­нає пра­во кож­но­го гро­ма­дя­ни­на Украї­ни, в тому числі і дити­ни, як до, так і піс­ля народ­жен­ня, на охо­ро­ну здо­ро­в’я і забез­пе­чує його захист”.

Стат­тя 16. Вне­сти в закон Украї­ни ” Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII слі­ду­ю­чі зміни:

пункт 1 стат­ті 10 піс­ля слів “здо­ро­в’я дітей” допов­ни­ти сло­ва­ми “як до, так і піс­ля народження.”

Стат­тя 17. Стат­тю 48 зако­ну Украї­ни “Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII викла­сти в слі­ду­ю­чій редакції:

“Стат­тя 48. Штучне заплід­нен­ня та імплан­та­ція ембріо­на. Вико­ри­стан­ня інших мето­дів допо­між­них репро­дук­тив­них технологій.

1. Допо­між­ни­ми репро­дук­тив­ни­ми тех­но­ло­гія­ми є мето­ди ліку­ван­ня без­плід­дя, при вжи­ван­ні яких окре­мі або всі ета­пи зачат­тя і ран­ньо­го роз­вит­ку ембріонів здійс­ню­ють­ся поза мате­ринсь­ким організ­мом (у тому числі з вико­ри­стан­ням донорсь­ких і (або) кріо­кон­сер­во­ва­них ста­те­вих клітин, тка­нин репро­дук­тив­них органів і ембріонів, а також суро­гат­но­го материнства).

2. Штучне заплід­нен­ня та імплан­та­ція ембріо­на заборонені.

3. Вжи­ван­ня допо­між­них репро­дук­тив­них тех­но­ло­гій тягне за собою кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність, перед­ба­че­ну зако­но­дав­ством України.”

Стат­тя 18. Стат­тю 50 зако­ну Украї­ни “Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII викла­сти в слі­ду­ю­чій редакції:

“Стат­тя 50. Штуч­ний аборт і штучне пере­ри­ван­ня вагітності.

1.Штучний аборт — штучне пере­ри­ван­ня жит­тя дити­ни в період від її виник­нен­ня при зачат­ті до досяг­нен­ня дити­ною рів­ня фізич­но­го роз­вит­ку від­по­від­но­го кри­теріям живо­на­род­жен­ня, вста­нов­ле­но­го дію­чим зако­но­дав­ством Украї­ни. Штуч­ний аборт може про­во­ди­ти­ся шля­хом хірур­гіч­но­го або меди­ка­мен­тоз­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті, екс­тра­кор­по­раль­но­го зни­щен­ня зача­тих штуч­ним шля­хом дітей на ембріо­наль­но­му ета­пі їх роз­вит­ку, абор­тив­ної дії внут­рі­ма­точ­них і гор­мо­наль­них засобів кон­тра­цеп­ції і т.д.

2.Проведення штуч­но­го абор­ту тягне за собою кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність, перед­ба­че­ну зако­но­дав­ством України.

3. Штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті — штучне при­пи­нен­ня про­це­су вино­шу­ван­ня дити­ни все­ре­дині організ­му жінки.”

Стат­тя 19. Вне­сти в закон Украї­ни ” Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII слі­ду­ю­чі зміни:

В части­ну 3 стат­ті 57 піс­ля слів “надаєть­ся пра­во самій
вирі­шу­ва­ти питан­ня про мате­рин­ство” допов­ни­ти сло­ва­ми “до момен­ту зачат­тя нею дитини.”

Стат­тя 20. Допов­ни­ти зако­ну Украї­ни “Осно­ви зако­но­дав­ства Украї­ни про охо­ро­ну здо­ро­в’я” від 19.11.1992 № 2801-XII наступ­ною статтею:

“Стат­тя 57.1. Зачат­тя і народ­жен­ня дитини

1. Зачат­тям дити­ни являєть­ся момент заплід­нен­ня чоло­ві­чою ста­те­вою кліти­ною жіно­чої ста­те­вої кліти­ни і виник­нен­ня нової людсь­кої істоти.

2. Медич­на органі­за­ція, в якій вста­нов­ле­но факт зачат­тя, реєструє зача­ту дитину.

3. Момен­том народ­жен­ня дити­ни являєть­ся момент від­ді­лен­ня дити­ни від організ­му матері за допо­мо­гою пологів.

4. При народ­жен­ні дити­ни медич­на органі­за­ція, в якій від­бу­ли­ся поло­ги, видає доку­мент вста­нов­ле­ної форми.

5. Медич­ні кри­терії народ­жен­ня, в тому числі тер­мі­ни вагіт­но­сті, маса тіла дити­ни при народ­жен­ні і озна­ки живо­на­род­жен­ня а також поря­док вида­чі доку­мен­ту про народ­жен­ня і його фор­ма затвер­джу­ють­ся упов­но­ва­же­ним орга­ном вико­нав­чої влади. ”

Стат­тя 21. Цей Закон наби­рає чин­но­сті з дня, наступ­но­го за днем його опублікування.

Стат­тя 22. Пре­зи­ден­ту Украї­ни забез­пе­чи­ти при­ве­ден­ня від­по­від­ни­ми цен­траль­ни­ми орга­на­ми вико­нав­чої вла­ди своїх нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у від­по­від­ність із цим Законом.

Для создания ссылки на эту статью, скопируйте следующий код в Ваш сайт или блог:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика