До Президента України…

24.11.2012

До Пре­зи­ден­та України

В.Ф. Яну­ко­ви­ча

 

До народ­них депу­татів України

 

До Прем’єр-міністра України

М.Я. Аза­ро­ва

 

До Міністер­ства охо­ро­ни здоров’я України

 

 

Кон­сти­ту­ція Украї­ни не про­го­ло­шує пра­ва на штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті за вибо­ром жін­ки, однак Основ­ний закон вста­нов­лює пра­во на жит­тя та пра­во на охо­ро­ну здоров’я. Ці пра­ва є осно­во­по­лож­ни­ми та визна­чаль­ни­ми. Інші пра­ва люди­ни не мають їм супере­чи­ти. Від­по­ві­дальне бать­ків­ство та забо­ро­на абор­тів – не є вза­є­мо­ви­ключ­ни­ми понят­тя­ми. Люди­на має від­по­ві­да­ти за свої дії, які б бажані чи не бажані її резуль­та­ти вияви­ли­ся зго­дом. Вибір не є пра­вом, коли про­ти­став­ляє­мо більш цін­ніс­ні кате­горії – пра­во на жит­тя іншої люди­ни. Оскіль­ки дити­на зна­хо­дить­ся неви­ди­мо в утробі матері – жін­ка реаль­но не оці­нює ситу­а­цію за якої робить аборт – вона фак­тич­но вби­ває живу людину.

Про­па­ган­да МОЗ Украї­ни щодо небез­печ­но­сті штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті та необ­хід­но­сті забо­ро­ни абор­тів може реаль­но змі­ни­ти ситу­а­цію. Адже в цьо­му випад­ку МОЗ Украї­ни справ­ді пока­же свою стур­бо­ваність та піклу­ван­ня про здоров’я жінки.

В Україні ство­ре­но дер­жав­ну про­гра­му «Репро­дук­тивне здоров’я нації на період до 2015 року», фінан­с­у­ють­ся Про­гра­ми з питань пла­ну­ван­ня сім’ї. Дер­жа­ва вит­ра­чає в багатьох випад­ках кошти на ліку­ван­ня фак­тич­но наслід­ків попе­ред­ньо про­ве­де­них абор­тів жін­кою. Вини­кає питан­ня – наві­що вит­ра­ча­ти дер­жав­ні кошти, щоб ліку­ва­ти жінок від без­плід­дя, інфек­цій, рако­вих захво­рю­вань, які ста­ли­ся вна­слі­док штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті рані­ше, коли необ­хід­но лише від­мо­ви­ти май­бут­ню маму від про­ве­ден­ня абор­ту та гаран­ту­ва­ти їй соціаль­но захи­щене мате­рин­ство, як зазна­че­но в одній з про­грам «без­печне материнство».

Біль­шість про­грам схва­ле­них дер­жа­вою є декла­ра­тив­ни­ми та на прак­ти­ці не реалі­зу­ють­ся. Вихо­ван­ня у насе­лен­ня від­по­ві­даль­но­го бать­ків­ства та від­по­ві­даль­но­го став­лен­ня до осо­би­сто­го здоров’я має під­т­ри­му­ва­ти­ся більш дієви­ми заходами.

При­крим є факт під­т­рим­ки МОЗ Украї­ни дум­ки про без­печ­ність легаль­но­го абор­ту. Однак світо­вим спів­то­ва­ри­ст­вом визна­но – без­печ­но­го абор­ту не буває!!! Наслід­ки завжди будуть – або відра­зу – піс­ля про­ве­ден­ня абор­ту (кро­во­течі, інфек­ції), або ж від­да­лені – нездат­ність жін­ки зава­гіт­ніти та наро­ди­ти. Тому як бачи­мо дер­жа­ва почи­нає фінан­с­у­ва­ти про­гра­ми щодо репро­дук­тив­но­го здоров’я – боря­чись із наслід­ка­ми, а не з при­чи­ною. МОЗ Украї­ни маю­чи вели­кий штат квалі­фі­ко­ва­них лікарів-гіне­ко­ло­гів та досвід­че­них фахів­ців вво­дить дер­жа­ву нав­мис­но в ома­ну, забез­пе­чу­ю­чи цим самим собі робо­ту та фінан­с­у­ван­ня з боку держави.

Ста­ти­стич­ні дані, які надає МОЗ Украї­ни щодо штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті є непов­ни­ми та не відо­бра­жа­ють дійс­ної кар­ти­ни в Україні. До різ­но­вид­но­стей абор­тів, крім кла­сич­но­го (хірур­гіч­но­го), від­но­сять ще ваку­ум-регу­ля­цію, меди­ка­мен­тоз­ний (таб­ле­то­ва­ний аборт), мето­ди екс­тре­ної кон­тра­цеп­ції, які теж по-суті є меди­ка­мен­тоз­ним (таб­ле­то­ва­ним абор­том). За наши­ми дани­ми, кіль­кість ваку­ум-абор­тів при­близ­но в 3 рази пере­ви­щує кіль­кість хірур­гіч­них абор­тів, а кіль­кість медич­них абор­тів за 2011 рік скла­дає близь­ко 120 тис., кіль­кість екс­трен­ної кон­тра­цеп­ції мож­ли­во під­раху­ва­ти лише за кіль­кістю про­да­них медич­них пре­па­ратів. Таким чином, загаль­на кіль­кість абор­тів за 2011 рік ста­но­вить понад 500 тис. випад­ків, а за дани­ми МОЗ Украї­ни – лише 156 193. МОЗ Украї­ни сві­до­мо замов­чує справж­ню кіль­кість про­ве­де­них абор­тів з єди­ною цін­ніч­ною метою: при­кри­ти свою без­діяль­ність та неспро­мож­ність ефек­тив­но охо­ро­ня­ти жит­тя та здоров’я жін­ки та дити­ни. Беру­чи за показ­ник кіль­кість про­ве­де­них хірур­гіч­них абор­тів – МОЗ Украї­ни звітує про змен­шен­ня їх кіль­ко­сті у три рази!!! Однак реалії жит­тя вка­зу­ють на інше: збіль­шен­ня кіль­ко­сті вагіт­но­стей серед непов­но­літ­ніх при­зво­дить до збіль­шен­ня кіль­ко­сті абор­тів та до збіль­шен­ня коштів на наступ­ну реа­біліта­цію жін­ки піс­ля абор­ту. Отже, насправ­ді нія­ко­го зни­жен­ня кіль­ко­сті абор­тів за час впро­ва­д­жен­ня дер­жав­ної про­гра­ми «Репро­дук­тивне здоров’я нації на період до 2015 року» не від­бу­ло­ся. МОЗ Украї­ни при­хо­вує реаль­но кар­ти­ну всіх абор­тів та не вико­нує зав­дань постав­ле­них перед ним державою.

За пові­дом­лен­ням заступ­ни­ка началь­ни­ка управ­лін­ня охо­ро­ни мате­рин­ства та дитин­ства Міністер­ства охо­ро­ни здоров’я Украї­ни Вален­ти­на Коло­мей­чук під час націо­наль­ної пре­зен­та­ції щоріч­ної допо­віді Фон­ду наро­до­на­се­лен­ня ООН «Наро­до­на­се­лен­ня світу» на тему «Пла­ну­ван­ня сім‘ї, пра­ва люди­ни та роз­ви­ток» у 2011 році було 84 випад­ків народ­жен­ня дітей жін­ка­ми до 14 років, тоді як поло­гів – 122, а серед дів­чат віком 15–17 років було зроб­ле­но 2045 абор­тів, про­ве­де­но поло­гів – 7066. При цьо­му вона від­зна­чи­ла зрос­тан­ня серед жіно­чо­го насе­лен­ня Украї­ни кіль­ко­сті випад­ків онко­ло­гіч­них захво­рю­вань, зокре­ма, раку мат­ки та яєч­ни­ків. Також було кон­ста­то­ва­но молод­шан­ня раку щодо жінок – 20–30 років.

Обур­ли­вим є наяв­ність у зако­но­дав­стві Украї­ни норм, які допус­ка­ють штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті в тер­мін до 22 тиж­нів для жінок у віці менш як 15 років (фак­тич­но допус­каєть­ся вби­вство здо­ро­вої дити­ни у тер­мін близь­ко 5,5 міся­ців, коли така дити­на виход­жуєть­ся у випад­ку перед­час­них поло­гів). Вка­за­на нор­ма вста­нов­люєть­ся Додат­ком до поста­но­ви Кабі­не­ту Міністрів Украї­ни від 15 люто­го 2006 р. № 144 «Перелік під­став, за наяв­но­сті яких мож­ли­ве штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті, строк якої ста­но­вить від 12 до 22 тижнів».

Незро­зу­мі­ли­ми є також поло­жен­ня Мето­ди­ки пере­даб­орт­но­го та піс­ляа­борт­но­го кон­суль­ту­ван­ня вагіт­ної щодо особ­ли­во­стей кон­крет­но­го мето­ду штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті Інструк­ції про поря­док про­ве­ден­ня опе­ра­ції штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті зареєст­ро­ва­ної в Міністер­стві юсти­ції Украї­ни від 25 жовтня 2006 року за № 1155/13029, в якій визна­чаєть­ся, що кон­суль­та­ція віді­грає най­важ­ливі­шу роль у надан­ні жін­ці необ­хід­ної допо­мо­ги під час роз­гля­ду мож­ли­вих варіан­тів вибо­ру, а також прий­нят­тя рішен­ня без будь-яко­го тис­ку. При цьо­му не вка­зуєть­ся на обов’язок ліка­ря вмо­ви­ти жін­ку збе­рег­ти жит­тя май­бут­ній дитині!!!

Кри­мі­наль­ні абор­ти, які здійс­ню­ють­ся за допо­мо­гою таб­ле­ток на ран­ніх тер­мі­нах ста­нов­лять пере­важ­ну част­ку всіх зроб­ле­них абор­тів. Загаль­на­до­ступ­ність таб­ле­ток щодо штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті є неза­пе­реч­ною, зокре­ма мифе­прі­сто­на. МОЗ Украї­ни замов­чує цю про­бле­му та не веде ста­ти­сти­ку. Однак наслід­ки тако­го латент­но­го абор­ту є тяж­ки­ми. Будь-який таб­ле­то­ва­ний аборт –- це кри­мі­наль­ний аборт, згід­но зако­но­дав­ста Украї­ни, тому що це штучне пере­ри­ван­ня вагіт­но­сті, оскіль­ки вико­нуєть­ся поза межа­ми медич­но­му закла­ду,  про­тя­гом 3–4 діб. Лікар-гіне­ко­лог дає вагіт­ній таб­лет­ку та від­прав­ляє її додо­му. В подаль­шо­му не про­слід­ко­ву­ю­чи про­тя­гом трьох днів само­по­чут­тя жін­ки. Це і є “пере­ва­га”   – тако­го типу абор­тів – від­сут­ність необ­хід­но­сті гос­піталі­за­ції. Від­по­від­но ж до части­ни 2 стат­ті 134 КК Украї­ни кри­мі­наль­на від­по­ві­даль­ність за неза­конне про­ве­ден­ня абор­ту настає лише у випад­ку, якщо воно спри­чи­ни­ло три­ва­лий роз­лад здо­ро­в’я, без­плід­ність або смерть потер­пі­лої. Зви­чай­но таку «ста­ти­сти­ку» МОЗ Украї­ни незруч­но реєструвати.

Вра­хо­ву­ю­чи зазна­чене вище вимагаємо:

  1. визна­ти діяль­ність упов­но­ва­же­них органів дер­жав­ної вла­ди щодо вико­нан­ня дер­жав­ної про­гра­ми «Репро­дук­тивне здоров’я нації на період до 2015 року» неефективною;

  2. при­тяг­ну­ти до юри­дич­ної від­по­ві­даль­но­сті осіб вин­них у при­хо­ву­ван­ні справж­ніх даних щодо кіль­ко­сті про­ве­де­них в Україні абортів;

  3. ство­ри­ти комісію з перевір­ки діяль­но­сті МОЗ Украї­ни у сфері штуч­но­го пере­ри­ван­ня вагітності;

  4. прий­ня­ти закон, що забо­ро­няє абор­ти у всіх випад­ках, крім пря­мої загро­зи жит­тю матері, однак й у цьо­му випад­ку необ­хід­но реко­мен­ду­ва­ти не аборт, а по мож­ли­во­сті опе­ра­цію зі спро­бою поря­тун­ку дитини.

 

 

 

Міжнародна організація «Воїни життя»

Для создания ссылки на эту статью, скопируйте следующий код в Ваш сайт или блог:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика