•  

  аборт, мини аборт, контрацепция

   

  Беременность и аборты

   

  ( Звернення до кандидатів у народні депутати України, голів політичних партій 0 голосов: 0 из 5 )

  Звернення до кандидатів у народні депутати України, голів політичних партій

  07.10.2012

  Обра­ще­ние к кан­ди­да­там в народ­ные депу­та­ты Укра­и­ны, пред­се­да­те­лям поли­ти­че­ских партий.

  Між­на­род­ний рух про­ти абор­тів «Вої­ни жит­тя» відо­бра­жає пози­цію пра­во­слав­них віру­ю­чих Украї­ни, Росії, США, Кана­ди та інших країн світу, котрі вва­жа­ють аборт умис­ним вби­вством, що не може існу­ва­ти у сус­піль­стві на легаль­них засадах.

  Напе­ре­до­дні виборів ми, поряд з інши­ми гро­ма­дя­на­ми нашої краї­ни хоче­мо зна­ти вашу пози­цію сто­сов­но пра­ва на жит­тя най­не­за­хи­щені­ших членів нашо­го сус­піль­ства – дітей до момен­ту народ­жен­ня. Дане питан­ня є для багатьох з нас визначним.

  Тіль­ки за офі­цій­ни­ми дани­ми, в Україні щоро­ку здійс­нюєть­ся біль­ше 150 тисяч абор­тів, не вра­хо­ву­ю­чи близь­ко 100 тисяч меди­ка­мен­тоз­них абор­тів. Тоб­то щод­ня від­бу­ваєть­ся понад 700 дітовбивств.

  Крім того, згід­но з Кон­вен­цією про пра­ва дити­ни ООН пра­во на жит­тя гаран­туєть­ся кож­ній людсь­кій істо­ті, як піс­ля, так і до народ­жен­ня. Будь-яка дис­кри­мі­на­ція в праві на жит­тя за будь-яки­ми обста­ви­на­ми (вік, факт народ­жен­ня, міс­цес­це­з­на­ход­жен­ня) виклю­чаєть­ся. А декла­ра­ція Все­світ­ньої Медич­ної Асо­ціа­ції (ВМА) додає до цьо­го, що лікар буде «вияв­ля­ти най­ви­щу пова­гу до людсь­ко­го жит­тя з момен­ту його зачат­тя» та «ніко­ли, навіть під загро­зою» не вико­ри­стає свої медич­ні знан­ня «на шко­ду нор­мам гуманізму».

  Ці нор­ми схва­лені українсь­ким зако­но­дав­ством: згід­но з ст..9 Кон­сти­ту­ції Украї­ни  «чин­ні між­на­род­ні дого­во­ри, зго­да на обо­в’яз­ко­вість яких нада­на Вер­хов­ною Радою Украї­ни, є части­ною націо­наль­но­го зако­но­дав­ства України».

  Пер­шою в світі краї­ною, де було легалі­зо­ва­но вби­вство дити­ни в утробі матері був Радянсь­кий Союз. Прой­шло біль­ше 20 років з момен­ту падін­ня тоталітар­ної радянсь­кої вла­ди. Дея­кі краї­ни, що, як і Украї­на, від­чу­ли на собі тиск чер­во­но­го теро­ру, вже від­мо­в­ля­ють­ся від прак­ти­ки уза­ко­не­них дітов­би­вств. Зокре­ма, в Угор­щині була прий­ня­та кон­сти­ту­ція, що гаран­тує кож­ній людині пра­во на жит­тя з момен­ту зачат­тя. Цим шля­хом йде і Польща, де абор­ти забо­ро­нені в пере­важ­ній біль­шо­сті випад­ків, а май­же поло­ви­на депу­татів Сей­му висту­пає за пов­ну їх заборону.

  Пра­во­слав­ни­ми та інши­ми гро­мадсь­ки­ми органі­за­ція­ми Украї­ни було зібра­но близь­ко 100 тисяч під­писів за забо­ро­ну абортів.

  МРПА «Вої­ни жит­тя» від имені всіх пра­во­слав­них людей Украї­ни, пред­став­ни­ків інших кон­фесій та всіх сві­до­мих гро­ма­дян Украї­ни звер­таєть­ся до вас з про­хан­ням визна­чи­тись щодо своєї гро­ма­дянсь­кої пози­ції в дано­му питан­ні, вне­сти до пере­дви­бор­ної про­гра­ми пар­тії забо­ро­ну абор­тів, кон­сти­ту­цій­ні гаран­тії пра­ва на жит­тя кож­ної люди­ни як до, так и піс­ля народ­жен­ня, та у випад­ку вашої пере­моги у вибо­рах в подаль­шо­му цілес­пря­мо­ва­но втілю­ва­ти ці прин­ци­пи у жит­тя шля­хом прий­нят­тя від­по­від­них зако­но­дав­чих актів.

  Про­си­мо проін­фор­му­ва­ти нас щодо вашої пози­ції з цьо­го питання.

  Наш Рух буде інфор­му­ва­ти гро­мадсь­кість щодо отри­ма­них від­по­ві­дей та щодо тих пар­тій, які проі­г­но­ру­ють дане звер­нен­ня. Політич­ні пар­тії, що не зби­ра­ють­ся боро­ти­ся про­ти легаль­них дітов­би­вств будуть вва­жа­тись нами співу­час­ни­ка­ми у цих зло­чи­нах про­ти нена­род­же­них дітей України.

  Від імені між­на­род­но­го руху про­ти абор­тів «Вої­ни життя»

  Пред­став­ник Руху в Україні Яро­шен­ко Наталія Володимирівна

  Тел. +38 063766 5279.

  Про­честь обра­ще­ние на рус­ском языке.

  Для создания ссылки на эту статью, скопируйте следующий код в Ваш сайт или блог:

  Комментарии

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Яндекс.Метрика